Naturen ved Tissø

Tissø Vikingecenter befinder sig i hjertet af Naturpark Åmosen, der i 2014 blev udnævnt som Danmarks første naturpark. Både søen og de omgivende naturområder er i dag en del af Natura 2000-område nr. 157, og størstedelen af Tissøs områder er erklæret for habitatareal for europæisk værdifulde naturtyper og hertil tilknyttede vilde plante- og dyrearter.

Tirs sø

Søen Tissø ligger i Kalundborg Kommune og er Danmarks sjette største sø med et areal på over 13 kvm og en dybde på ca. 13,5 m. Søen gennemstrømmes af vand fra Halleby å, der transporterer vand fra Åmosebassinerne i nord og har afløb mod vest til Storebælt. Søen ligger i et såkaldt dødishul, der opstod i forbindelse med smeltning af en stor isblok, efterladt på stedet efter sidste istid for omkring 18.000 år siden.

Tissø er desuden omgivet af udstrakte enge, kær og rørskove, overdrev, samt mindre herregårdsskove. Mod øst findes et udstrakt bakkelandskab, hvor flere herregårde blandt andet Kattrup, Selchausdal og Sæbygård har eksisteret siden middelalderen. Mod vest afgrænses Tissø af et relativt fladt morænelandskab, præget af mindre landsby- og gårdbebyggelser, heraf flere landsbykirker, Store Fuglede, Lille Fuglede, Jorløse, Hallenslev og Bakkendrup.

I slutningen af 1800-tallet blev der foretaget en dræning af Tissø på ca. 2 meter, for at kunne udstykke flere engarealer til landbrug. I løbet af 1900-tallet fandt en gradvis tilgroning med høje urter, buske og træer sted, dette på bekostning af moseområdernes lavt groende vegetation. I begyndelsen af dette årti har Kalundborg Kommune & Natura 2000-områdernes ordninger tilbudt lodsejere i området at få et tilskud, hvis de vælger at sætte dyr på engene eller lade arealerne stå brak, i et forsøg på at genetablere mere vild natur. Ud over landbrug har der også igennem mange tusinde år, været et betydeligt ferskvandsfiskeri i Tissø, hovedsageligt efter gedder, suder, brasen, ål og sandart.

Fugle- og dyreliv

Tissø er kendt for sit rige fugleliv. Andefugle af mange forskellige slags kan ses året rundt, og om efteråret kan man være heldig at se den sjældne fiskeørn over søen. Om vinteren kan naturinteresserede opleve sangsvaner og pibesvaner, hvilket er et særsyn på Sjælland. Om foråret og hen over sommeren yngler flere fuglearter i og ved søen, bl.a. klyde, rørhøg, rørdrum og dværgterne. For at hjælpe disse arter og give dem fred, er der anlagt fire små fugle-øer i søens sydøstlige del. Dertil er en del af søen udlagt til vildtreservat, hvor jagt og øvrig færdsel er begrænset. Er man heldig kan man i området også spotte en eller flere havørne. I Danmark blev den oprindelige bestand udryddet tilbage i 1917, men den genindvandrede i løbet af 90érne, og der findes nu flere ynglende par ved Tissø.

Særegent for Tissøs dyreliv, er tilstedeværelsen af odderen, der er en truet dyreart, men som stadig lever i Halleby Å-systemet og ved Tissø. Også den spidssnudede frø er almindelig kendt omkring Tissø, mens det de fleste øvrige steder på Sjælland er den butsnudede frø eller springfrøen, der dominerer.